9.12.2007

Sirp Sindigi Savasi ( 1364 )

Sırp Sındığı Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Edirne ve filibe’yi alması Avrupa Hrisitiyan dunyasında tepkilere neden oldu.Balkanlar’daki Osmanlı ilerleyişini durdurmak içn Papa V.Urban ‘ın teşviki ile Macar Kralı Layoş ‘un başkanlığında Bulgar ,Macar,Sırp krallıkları Eflak ve Bizanslılar arasında itiifak sağlanarak oluşan Haçlı ordusu Osmanlı üzerine harekete geçti.Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey in komutasındaki akıncı güçleri,hazırlıksız yakalandıkları Haçlı ordusu karagahını basarak önemli bir zafer kazandılar

Bursa'nın Fethi ( 1302 )

Osman Bey'in asıl amacı Bursa'yı almaktı. Bu nedenle şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine , kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey Mudanya Limanı'nı ve Orhaneli 'ni fethederek Bursa'nın Bizans ile bağlantısını kesti.Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonucunda Bursa teslim oldu.

İpek üretiminin merkezi olan Bursa, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı. Osmanlıların bu dönemde Sakar Havzası ve Marmara Bölgesinde yaptığı fetihlerdeki amacı, batı yönünde ilerleyip rumeliye geçmekti.

KoyunHisar (Bafeon) Savaşı ( 1302)

KoyunHisar - Bafeon - Savaşı

Osman Bey'in yaptığı fetihler, Rum Tekfurları ve Bizans için tehlike oluşturmaya başladı. Bursa tekfurunun öncülüğünde birleşen Rum tekfurları, bizans'tan aldıkları yardımla Osman Bey'i yöreden atmak için harekete geçti. İki kuvvet KoyunHisar'dar karşılaştı. Osmanlı Beyliği'nin başarısı ile sonuçlanan bu savaş, ilk Osmanlı-Bizans savaşıdır.Kazanılan zafer Türklere İzmit yolunu açmış, Bizans'a ait Bursanın üç taraftan yolu kesilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

1281 yılında Ertuğrul Gazinin ölümü üzerine oğlu Osman Bey Kayı Boyu'nun başına geçti.Osman bey beyliğinin ilk devirlerinde Kastamonu uc beylerinden Çobanoğulları'na bağlıydı.Bu beyliğin ortadan kalkmasıyla doğrudan Türkiye Selçuklu Devletine bağlı hale geldi.

Osman Bey'in Bizans'a karşı sürekli gaza yapması, bir uç beyliği durumundaki Kayıların dışarıdan gelen gaziler ve garip yiğitlerle güçlenmesini sağladı.Ayrıca Osman Bey'in uclardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edebali ile akrabalık kurması uclardaki hakimiyetini daha da güçlendirdi.

Osman Bey bunlarla birlikte Bizans tekfurları ile azami ölçüde iyi geçinme siyasetini takip etti. Ancak, inegöl tekfuru Osmanlı karşıtı komşu tekfurlarla ittifak kurmaya çalışıyor, Osmanlıya bağlı Türkmenlere de zarar veriyordu. Bunun üzerine Osman Bey sefer çıktı ve Karacahisar'ı fethetti.

Osman Bey'in giderek güçlenmesi Bizans Tekfurlarını rahatsız etmeye başladı.Tekfurlar Osman Bey'i ortadan kaldırmak için plan yapıyorlardı. Durumu öğrenen Osman Bey 1298'de Yarhisar ve Bilecik'i Fethettikten sonrabeyliğin merkezi Bilecik'e taşındı.


Bu fetihlerin gerçekleştiği dönemde Osmanlı Beyliği, Türkiye Selçuklı Devleti'ne bağlı bir uc beyliğiydi. Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarı tarafından tahttan indirilerek İran'a götürülmesi üzerine Anadolu'da iktidar boşluğu oluştu. Bu Boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey 1299'da bağımsızlığını ilan etti. Yundhisar ve Yenişehir topraklarınıda fethedip izmire kadar yaklaştı...

Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi

Osmanlı Devleti'ni kuran Türkler, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. ''Kayı kelimesi sağlam, güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Kayılar yirmi dört oğuz boyu içerisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu'ya ilk gelen Türk boylarından olan Kayılar, damga (sembol) olarak ok ve yayı kullanmışlardır.

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Orhan Bey ( Orhan Gazi )

"http://www.enfal.de/ecdad74.jpg" grafik dosyası hatalı olduğu için gösterilemiyor.

Orhan Bey Temsili Resim

Osmanlı Padişahlarının Resimleri : Osman Bey ( Osman Gazi )

http://img166.imageshack.us/img166/56/01is8.jpg

Osman Bey
Osmanlı Devleti'nin Kurucusu

Memluk Devleti ( 1250 - 1517 )

Memluk Devleti Kuruluşu : 1250
Memluk Devleti Yıkılıiı : 1517

Aybek tarafından Mısır'da kurulan Memlukler, 14. yüyılın en güçlü devletlerindendi. Bu devlet, sınırlarını Hicaz, Filistin , Lübnan, Suriye ve Güney Anadolu'ya kadar genişletti. Memluk Sultanı Baybars'ın hedefi, islam Dünyasının siyasi lideri olmaktı. Bu Nedenle Moğollardan kaçan Abbasi ailesine mensup muntansır'ı halife ilan ederek , koruması altına aldı. Sultan Baybars, Anadolu beyliklerinin isteği üzerine Anadolu'ya geldiyse de, İlhanlılara karşı beylerden yeterli desteği göremeyince ülkesine döndü.Memlukler Haçlı prensliklerini ortadan kaldırdılar ve bölgelerinde Moğol İlerleyişini durduran tek güç oldular.

Altın Orda Devleti ( 1227 - 1502 )

Altın Orda Devleti Kuruluşu : 1227
Altın Orda Devleti Yıkılışı : 1336


Bu devlet Cengiz Han'ın torunu Batu Han tarafından Hazar Denizi ile Karadeniz'in kuzeybatısındaki bozkırlarda kurulmuştu(1227). Altın Orda Devleti 1260 yılından sonra Bulgarları ve Sırpları egemenliğine aldı.Böylece Moskova ve Kiev Knezliklerinin Karadeniz'e inmelerini engelledi. 14. yüzyıl sonlarında Timur'un düzenlediği seferler sonunda Altın Orda Devleti ağır yenilgiler aldı ve parçalandı. Timur, Altın Orda Devleti'nin bir daha kuvvetlenmemesi için bu devletin Hacı - Tarhan gibi önemli ticaret merkezlerini harap etti : Altın Orda Devleti'nin topraklarında yeni hanlıklar ortaya çıkması sonucu bölgedeki Türk siyasi birliği bozuldu.Daha önce Altın Orda Devleti'ne bağlı olan Moskova Knezliği , 1502 yılında bu devletin yıkılması üzerine güçlenerek Rus Çarlığı haline geldi.

İlhanlı Devleti ( 1256 - 1336 )

İlhanlı Devleti Kuruluşu : 1256
İlhanlı Devleti Yıkılışı : 1336

Cengiz imparatorluğu'nun parçalanması üzerine Cengiz Hanın torunu Hülagü tarafından İran'da kuruldu. Merkezi Tebriz olan İlhanlı Devleti , en güçlü zamanlarından İran,Irak,Kafkasya ve anadolu'ya egemen oldu.

İlhanlılar Kösedağ Savaşı'nda (1243) Türkiye Selçuklu Devletini yenilgiye uğrattılar.Anadolu'da ele geçirdikleri şehirleri yapmalayıp tahrip ettiler. Koydukları ağır vergilerle halkı ezdiler.Anadoluda tarım ve ticaret hayatı iyice zayıfladı.

İlhanlıların Anadoludaki baskısı 13. yüzyılın sonlarında azaldı. Bu süre içinde Selçukluların otoritesi zayıfladı.İlhanlıların egemenliğini kabul etmeyen Türkmen beyleri çoğunlukla Anadolu'nun batı bölgelerinde olmak üzere beylikler kurdular. Bundan sonra Anadolu'da Beylikler Dönemi başladı.İlhanlılar Gazan Han Döneminde (1295-1304) yeniden güçlendiler ve ardından 1308 yılında Türkiye Selçuklu Devleti'ni valiler aracılığıyla yönetmeye başladılar.Memluklerle mücadelelerinde zayıflayan İlhanlılar, 1336 tarihinde yıkıldı.